نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه مازندران

                 آدرس دفتر :

                 بابلسر ، بلوار ذوالفقاری ، سه راه دانشگاه  ، پردیس دانشگاه مازندران

                 دفتر نهاد رهبری در دانشگاه

                شماره تماس :     01135302447

                نمابر :    01135302527

                

           دفتر استانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

               آدرس دفتر :

               بابلسر ، سازمان مرکزی دانشگاه مازندران ، دفتر استانی نهاد رهبری

               شماره تماس:    01135258165

 

               نمابر :     01135252960